Diagnoza

Ponieważ nie zidentyfikowano jak dotąd specyficznego, wspólnego dla wszystkich przypadków zestawu biologicznych czynników etiologicznych, dlatego diagnoza autyzmu opiera się na stwierdzeniu obecności charakterystycznych zachowań związanych z tym zaburzeniem. Najczęściej diagnozę uzyskują dzieci ok. 2 – 6 roku życia, ale spektrum autyzmu może być diagnozowane w każdym wieku, także w dorosłości.

W naszej placówce rocznie przeprowadzamy około 40 diagnoz.

Terapia

Dla każdego dziecka tworzymy indywidualny program terapeutyczny. Odpowiednio prowadzona terapia umożliwia dzieciom rozwój i zdobywanie nowych umiejętności.

Badania wykazały, że najlepsze efekty przynosi intensywna terapia behawioralna, oparta o założenia współczesnej teorii uczenia się, rozpoczęta przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia.

Prowadzona przez nas terapia behawioralna ma na celu:

  • rozwijanie zachowań deficytowych (min.: okazywanie uczuć, zabawa tematyczna, prawidłowa mowa),
  • redukowanie zachowań niepożądanych (min.: zachowania agresywne i autoagresywne, nieprawidłowe reakcje emocjonalne)
  • generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie.

Główną drogą do tego celu jest:

  • systematyczne wzmacnianie (nagradzanie) coraz bardziej zbliżonych do docelowych form zachowania przy użyciu znaczących dla dziecka wzmocnień. W pierwszym etapie terapii są to zazwyczaj tzw. wzmocnienia pierwotne, w postaci smakołyków lub preferowanych przez dziecko aktywności, w tym również zachowań autostymulacyjnych. Później, co również jest wynikiem uczenia się, coraz większego znaczenia nabierają wzmocnienia społeczne.
  • ścisłe kontrolowanie sytuacji, w których zachowanie przebiega. Oznacza to odpowiedni sposób wydawania poleceń, które w pierwszej fazie terapii muszą być krótkie i bardzo konkretne, oraz umiejętne wprowadzanie i wycofywanie różnorodnych podpowiedzi (manualnych, wizualnych, werbalnych, itp.). Temu samemu celowi służy wprowadzanie do środowiska terapeutycznego wyraźnej struktury czasowo-przestrzennej.

Szkolenia

Bycie rodzicem dziecka z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu wiąże się z wielką niepewnością i stresem, to także duże wyzwanie i ciągła praca. Ale również ogromna satysfakcja i duma z postępów, nawet tych najmniejszych. Oferujemy rodzicom profesjonalne wsparcie, ponieważ dobre przygotowanie merytoryczne rodziców to jeden z kluczowych elementów skutecznej terapii, w którą włączana jest także rodzina.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej wiedzy