Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Formularza Kontaktowego i dokonywania Darowizn. Polityka Prywatności zawiera również informacje dotyczące praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych.

1.    Definicje

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator / Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „SEZAM” (dalej: „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy Toruń VII pod numerem KRS: 0000164834, posiadające NIP 8762228728; dane kontaktowe: e-mail: autyzmgrudziadz@onet.pl.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej, Formularza Kontaktowego i wpłacająca jednorazowo/cyklicznie Darowiznę;
 • Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronie Internetowej (w zakładce „Kontakt”), której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora;
 • Darczyńca – każda osoba, która przekazała darowiznę finansową (w dowolnej, wybranej przez siebie wysokości; jednorazowo lub cyklicznie) na cele statutowe Stowarzyszenia;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Kategorie danych.

 1. Użytkownik

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usługi:

1)            Formularza Kontaktowego (udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w zakresie: imienia, nazwiska, adresu mailowego;

 1. Darczyńca

Dane osobowe Darczyńcy są przetwarzane przez Administratora w celu:

1)            zaksięgowania i rozliczenia wpłaconej darowizny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełniania obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, w tym w szczególności art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w zakresie: imienia, nazwiska, numeru rachunku bankowego, ewentualnie adresu pocztowego (w zależności od decyzji Darczyńcy);

2)            dokonywania wewnętrznych zestawień, opracowywanych na potrzeby Stowarzyszenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w zakresie: imienia, nazwiska, ewentualnie adresu mailowego (w zależności od decyzji Darczyńcy);

3)            wysłania podziękowania za przekazaną darowiznę (w przypadku Darczyńców, którzy podali adres e-mailowy), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w zakresie: adresu mailowego.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w tym do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym przez Użytkownika pytaniem (Formularz Kontaktowy).

 1. Darczyńca

Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania oraz zgodnie z przepisami prawa z zakresu rachunkowości (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości), tj. przez okres 5 lat, jako: pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy.

4. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe Użytkowników oraz Darczyńców mogą być powierzane lub udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w szczególności:

1) podmiotom zajmującym się techniczną obsługą Strony Internetowej;

2) podmiotom świadczącym usługi z zakresu księgowości, obsługi prawnej oraz marketingu na rzecz Stowarzyszenia.

Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty dokonujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 RODO) lub podmioty, którym Administrator udostępnił dane.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach i Darczyńcach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników i Darczyńców.

Użytkownik i Darczyńca mają prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania potwierdzenia, czy ich dane są przetwarzane – a jeśli są: także uzyskania ich kopii) oraz do sprostowania i usunięcia danych. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usunięte poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Administratora, na adresy wskazane w Polityce Prywatności.

Użytkownik i Darczyńca mają również prawo do ograniczenia przetwarzania danych (prawo do sprzeciwu), a także prawo do przeniesienia swoich danych (o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody).

Użytkownik i Darczyńca mogą żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych (za wyjątkiem ich przechowywania), w sytuacjach, gdy:

1)            kwestionują prawidłowość danych;

2)            kwestionują zgodność z prawem przetwarzania danych;

3)            dane nie są już dłużej potrzebne Administratorowi, jednak są potrzebne Użytkownikowi lub Darczyńcy;

4)            wnieśli sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z praw wskazanych w pkt 5-6 Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość na adres autyzmgrudziadz@onet.pl (drogą elektroniczną lub tradycyjną) wraz ze wskazaniem, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Administrator zwraca się z prośbą o podanie w treści niniejszej wiadomości danych kontaktowych, umożliwiających szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać.

6. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych Użytkownika lub Darczyńcy odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których dane Użytkownika lub Darczyńcy były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

7. Przetwarzanie danych poza terytorium EOG

Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników lub Darczyńców poza terytorium EOG.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, osoba, której dane dotyczą ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie: (22) 531 03 00.

9. Formularz Kontaktowy

Na Stronie Internetowej znajduje się Formularz Kontaktowy, umożliwiający każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Administratora.

W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego, należy:

1)            wypełnić pole „Wiadomość”, wskazując tytuł i treść wiadomości skierowanej do Administratora;

2)            wypełnić pole „Adres e-mail” oraz – w zależności od decyzji Użytkownika – „Imię i nazwisko”, podając odpowiednio adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora oraz dobrowolnie imię lub nazwisko, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Każdorazowo, w przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego, zbierany jest adres poczty elektronicznej. Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika.

10. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, na adres email: autyzmgrudziadz@onet.pl.